• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Kantonalni sud u Tuzli mjesno je nadležan za teritoriju Tuzlanskog kantona.

  Stvarna nadležnost Kantonalnog suda u Tuzli određena je članom 28. Zakona o sudovima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/05 i 22/06). Kantonalni sud u Tuzli je u skladu sa članom 28. Zakona o sudovima u Federaciji BiH stvarno nadležan za suđenje:

  1) Prvostepena nadležnost

  a) da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora vise od 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije odredena nadležnost drugog suda, 
  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom, 
  c) da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na kantonalne sudove i 
  d) da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.

  2) Drugostepena nadležnost:

  a) da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova,
  b) da odlučuje po žalbama izjavljenim na rješenja o prekršajima i
  c) da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

  3) Ostalo:

  a) da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja kantona,
  b) da odlučuje o prijenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona,
  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke, 
  d) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom, 
  e) da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža, 
  f) da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i 
  g) da obavlja druge poslove određene zakonom.

  3221 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1