• logo
  • osnovna stranica
  • Kantonalni sud u Tuzli

    Idi na sadržaj
    BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

    Sudske takse

    U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (Službene novine Tuzlanskog kantona broj 5/09 i 4/10), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.

    Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i Taksenom tarifom plaćaju lica po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudovima.
    Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.
    Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije ugovoreno.
    Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu.
    Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i dr.) OBAVEZO se dostavlja dokaz o plaćenoj taksi.

    Obaveza plaćanja takse nastaje:

    • za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) - kada se predaju sudu, 
    • za sudske prepise - kada se zatraže od suda;
    • za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prepis odluke;
    • sudska poravnanja - kada se zaključe;
    • za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.

    Za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva i socijalne pomoći, taksa se plaća samo ako tužba bude odbijena ili odbačena, a taksena obaveza nastaje danom pravosnažnosti odluke kojom je tužba odbijena ili obačena.
    Ako stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o paćenoj taksi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika da uplati odgovarajuću taksu u roku od 8 (osam) dana, pa u koliko stranka ne uplati taksu u ovom roku sud će nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati takse.

     

    • 1 - 1 / 1
    • 1