• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Vaša pitanja
 • Često postavljana pitanja
 • Često postavljana pitanja

  Kako dobiti informacije o predmetu

  Službenik u prijemnoj kancelariji suda ima pristup CMS aplikaciji. Kroz tu aplikaciju se vode svi postupci u Sudu.

  Osnovne podatke o predmetu tipa: "broj predmeta ,stranke u predemetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično" možete dobiti od tog službenika,  a ako Vam je potreban uvid u spis potrebno je predati pismeni zahtjev, sa naznakom  broja spisa koji se traži na uvid, u prijemnu kancelariju suda. Zahtjev će biti riješen u skladu sa propisanim pravilima.

  8653 PREGLEDA

  Kako doći na razgovor kod Predsjednika suda?

  Stranke koje žele prijem kod predsjednika suda potrebno je da podnesu pismeni zahtjev sa navođenjem razloga za prijem kod predsjednika suda , sa eventualnom naznakom broja predmeta ili naznakom imena stranaka na koje se predmet odnosi.

  Ukoliko stranka ne bude zadovoljna odgovorom na svoj pismeni zahtjev omogućit će se istoj prijem kod predsjednika suda. Predsjednik suda prima stranke svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu u vremenu od 14,00 do 15,00 sati.

  Stranke izvan sjedišta suda iz opravdanih razloga mogu se primiti i drugim radnim danom ukoliko se ocijeni da je njihov zahtjev opravdan i traži hitno postupanje.

  8352 PREGLEDA

  Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

  Zahtjev za pristup informacijama podnosi se u pismenoj formi Kantonalnom sudu u Tuzli, na jednom od službenih jezika u upotrebi u F BiH.

  Zahtjev mora imati dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davalac informacije (ovaj sud) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.

  Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od osobe koja istu zahtjeva, sa tačnom adresom prebivališta, odnosno boravišta i JMBG sa naznakom telefonskog broja za kontakt.

  Zahtjev se predaje u prijemnu kancelariju suda, putem pošte na adresu suda ili putem web portala.

  Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnositelja zahtjeva, pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje je podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

  Ako zahtjev podnese fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik ili lice koje je podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji, to lice dužno je podnijeti dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, kao i kopiju lične isprave podnosioca zahtjeva.

   

  8224 PREGLEDA

  Kako mogu doći do sudije u postupku?

  Do sudije koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva.

  8150 PREGLEDA
  • 1 - 4 / 4
  • 1